REGULAMIN SERWISU

Postanowienia ogólne

 1. Poniższe warunki obowiązują w stosunkach pomiędzy Zleceniodawcą a PHU ESPO Sp. z o.o. w zakresie świadczonych przez PHU ESPO Sp. z o.o. usług serwisowych urządzeń firmy Apple. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest wystawienie przez PHU ESPO Sp. z o.o. pisemnego dokumentu zlecenia naprawy. Zleceniodawca z chwilą oddania lub wysłania urządzenia do PHU ESPO Sp. z o.o. celem dokonania usług serwisowych zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Powierzając urządzenie oraz odbierając dokument naprawy, Zleceniodawca akceptuje postanowienia Regulaminu. Regulamin dostępny jest w siedzibie serwisu oraz na stronie internetowej www.espo.com.pl. Wszelkie odstępstwa lub dodatkowe warunki będą miały zastosowanie jedynie w przypadku uprzedniego uzgodnienia na piśmie.
 2. Po przyjęciu urządzenia do naprawy PHU ESPO Sp. z o.o. wręczy Zleceniodawcy kopię dokumentu zlecenia naprawy. Przy przekazaniu urządzenia przesyłką kurierską, niezbędne jest dołączenie wypełnionego oraz podpisanego przez Zleceniodawcę Formularza zgłoszenia pobrane ze strony internetowej www.espo.com.pl
 3. PHU ESPO Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań aby usługi były wykonywane z należytą starannością i bez zbędnej zwłoki.
  PHU ESPO Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na dysku twardym i innych nośnikach informacji. Zleceniodawca jest zobowiązany do przechowywania danych zawartych na urządzeniach będących przedmiotem usługi w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, w szczególności poprzez utworzenie ich kopii zapasowych.
  Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru urządzenia niezwłocznie po otrzymaniu od PHU ESPO Sp. z o.o. zawiadomienia o gotowości urządzenia do odbioru. Odbiór odbywa się osobiście lub poprzez osobę upoważnioną przez Zleceniodawcę. PHU ESPO Sp. z o.o. ma prawo wydać urządzenie każdej osobie, która okaże dokument zlecenia naprawy.
  Warunkiem wydania urządzenia jest pokwitowanie odbioru oraz zwrot kopii zlecenia naprawy. Pokwitowanie następuje poprzez złożenie podpisu osoby odbierającej na formularzu potwierdzenia wykonania usługi. Osoba odbierająca urządzenie otrzymuje kopię protokołu naprawy.
 4. W przypadku wysyłki pocztą kurierską do urządzenia dołączany jest protokół wykonania naprawy. Potwierdzeniem odbioru jest wtedy pokwitowanie doręczenia przesyłki przez firmę kurierską.
  W przypadku nieodebrania przez Zleceniodawcę urządzenia do 30 dni od otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru, będzie naliczana opłata za składowanie w kwocie 1 zł netto za każdy dzień zwłoki.
  Zleceniodawca może dokonać sprawdzenia urządzenia przy odbiorze. PHU ESPO Sp. z o.o. jest zobowiązane umożliwić Zleceniodawcy sprawdzenie urządzenia oraz udzielić mu w tym zakresie niezbędnej pomocy.
  PHU ESPO Sp. z o.o. ma prawo wstrzymania wydania urządzenia Zleceniodawcy do chwili wpłacenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonanie usługi oraz innych kwot należnych PHU ESPO Sp. z o.o. zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Naprawy gwarancyjne

 1. W ramach napraw gwarancyjnych PHU ESPO Sp. z o.o. realizuje naprawy urządzeń Apple posiadających gwarancję firmy Apple (roczna ograniczona gwarancja, AppleCare Protection Plan, programy naprawcze firmy Apple). Zakres napraw gwarancyjnych obejmuje dodatkowo uprawnienia z tytułu Odpłatnej Rozszerzonej Ochrony tzw. ORO firmy ISOURCE S.A.<
  Zleceniodawca w ramach naprawy gwarancyjnej dostarcza urządzenie osobiście lub za pośrednictwem ubezpieczonej przesyłki kurierskiej do warsztatu PHU ESPO Sp. z o.o.. Lista adresów uprawnionych warsztatów oraz Punktów Przyjęć PHU ESPO Sp. z o.o. znajduje się na stronie internetowej: www.espo.com.pl
 2. Okres obowiązywania gwarancji Apple liczony jest 1 rok od daty uruchomienia urządzenia zarejestrowanego w systemie serwisowym Apple na stronie: https://selfsolve.apple.com/GetWarranty na podstawie numeru seryjnego urządzenia. W przypadku rozbieżności uprawnień gwarancyjnych z danymi umieszczonymi w systemie Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć do serwisu kopię dowodu zakupu zawierający numer seryjny urządzenia.
  Naprawy gwarancyjne podejmowane są w ciągu dwóch dni roboczych od daty doręczenia urządzenia do warsztatu PHU ESPO Sp. z o.o.. W przypadku przesyłek kurierskich za datę doręczenia przyjmuje się datę otrzymania przesyłki.
 3. Dostarczenie urządzenia do/ z serwisu PHU ESPO Sp. z o.o. odbywa się na koszt Zleceniodawcy.

Naprawy pogwarancyjne

 1. W ramach napraw pogwarancyjnych PHU ESPO Sp. z o.o. realizuje naprawy urządzeń Apple nieobjętych gwarancją, którego produkcja została zakończona nie dawniej niż 5 lat. Serwis urządzeń starszych niż 5 lat musi być każdorazowo uzgodniony z PHU ESPO Sp. z o.o..
  Zleceniodawca w ramach naprawy pogwarancyjnej dostarcza urządzenie, które będzie przedmiotem naprawy, osobiście do wybranego warsztatu PHU ESPO Sp. z o.o. lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na własny koszt.
  PHU ESPO Sp. z o.o. może odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy pogwarancyjnej bez podania przyczyny.
  Naprawa serwisowa płatna podejmowana jest w ciągu 7 dni roboczych od momentu doręczenia urządzenia. Czas dokonania naprawy uwarunkowany jest dostępnością części serwisowych.
  Koszt wstępnych działań serwisowych obejmujących przyjęcie oraz diagnozę wynosi 100,00 PLN brutto. Kwota ta pobierana jest w przypadku rezygnacji z naprawy płatnej. W przypadku realizacji naprawy płatnej przez PHU ESPO Sp. z o.o., koszt czynności wstępnych zostaje wliczony w cenę usługi.
  W przypadku napraw pogwarancyjnych serwis każdorazowo przedstawia Zlecającemu kosztorys w formie e-maila z prośbą o akceptację kosztów.
  W przypadku braku decyzji Zleceniodawcy ponad 30 dni od dnia przedstawienia kosztorysu naprawy, następuje wydanie urządzenia Zleceniodawcy lub zwrot urządzenia przesyłką kurierską na podany przez Zleceniodawcę adres. Zleceniodawca zostaje obciążony kosztem działań wstępnych serwisu oraz kosztem przesyłki DHL.
  Serwis PHU ESPO Sp. z o.o. nie zwraca wymienionych części zamiennych.
  Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty PHU ESPO Sp. z o.o. wynagrodzenia za wykonaną usługę oraz użyte części i materiały eksploatacyjne zgodnie z kosztorysem w formie przedpłaty, gotówki, zapłaty kartą płatniczą lub przelewem na konto.
  Usługi dodatkowe świadczone przez PHU ESPO Sp. z o.o. (w tym diagnozowanie urządzeń Apple) płatne są zgodnie z cennikiem przyjętym przez PHU ESPO Sp. z o.o.. W przypadku wysyłki urządzenia po naprawie do Zleceniodawcy, do kosztu usługi zostaje doliczony koszt przesyłki kurierskiej DHL.

Powyższe warunki zostały podane do wiadomości Zleceniodawcy. Strony wyrażają zgodę na włączenie warunków do treści zawartej umowy, co potwierdzają poprzez złożenie podpisów na dokumencie zlecenia naprawy.

section-separator